Pozvánka na zasadnutie OZV zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

04. decembra 2020 (piatok) o 17:00 hodine v zasadačke Kultúrneho domu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie úprav rozpočtu obce Sokolovce za rok 2020
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce Sokolovce na rok 2021 a obdobie 2022 – 2023
4. Schválenie návrhu rozpočtu obce Sokolovce na roky 2021 – 2023
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce na I. polrok 2021
6. Výkup pozemkov pod chodník na ul. Piešťanskej
7. Návrh PVOD Drahovce na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov parc. reg. E č. 166/3 a 166/6
8. Žiadosť spoločnosti TAVOS o zmenu ÚP obce Sokolovce
9. Žiadosť p. Matúša Špičku o prenájom obecnej kuchyne
10. Žiadosť p. Marcela Kuba
11. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce

28-001_pozvanka_oz.pdfpozvanka oz.pdf88,02 kBstiahnuťZdielať na Facebooku