Pozvánka na zasadnutie OZ



V zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

29. júna 2020 (pondelok) o 17:00 hodine v zasadačke Kultúrneho domu.

P r o g r a m :


1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Záverečný účet obce Sokolovce za rok 2019
3. Výročná správa obce Sokolovce za rok 2019
4. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
7. Prenájom priestorov TJ firme DryCom s. r. o.
8. Odpredaj parcely č. 13/3 o výmere 364 m2 p. Róbertovi Gábrišovi a Renáte Pikusovej
9. Schválenie návrhu VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Sokolovce
10. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver


Ing. Marián Dóczy
starosta obce





28-001_pozvanka_oz.pdfpozvanka oz.pdf90,84 kBstiahnuť



Zdielať na Facebooku